Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
882591 DIGITAL STORYTELLING IN EDUCATION SHOWN IN THE EXAMPLE OF AN MIS COURSE AT THE BACHELOR’S DEGREE LEVEL
555784 SANAL TEHDİTLER VE AKADEMİK YAŞANTIDA KARŞILAŞILAN VAKALARIN ANALİZİ
434104 MESLEKYÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPOR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
374783 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA “ HEREKE Ö.İ UZUNYOL MYO ÖRNEĞİ”
452951 TÜRKİYE'DEKİ ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
721997 INTERNET ADDICTION MANAGEMENT AMONG STUDENTS OF AMA COMPUTER COLLEGES IN REGION III
997404 QUALITY OF LECTURER’S FEEDBACK AND ITS IMPACT ON STUDENT LEARNING: A CASE STUDY OF A PUBLIC UNIVERSITY IN SARAWAK, MALAYSIA.
349733 VICO'NUN EĞITIM ANLAYIŞI.
863843 QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION ADMISSION SYSTEM
227296 MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA TEK DÜZEN MUHASEBE SISTEMI OKURYAZARLIĞININ EĞITIM BOYUTUNDA ÖĞRENCI PERSPEKTIFINDEN DEĞERLENDIRILMESI
327919 ISSUES IN HIGHER EDUCATION AND THE QUESTION OF FUTURE UNIVERSITIES
711651 A PERFORMANCE STUDY FOR THE UNIVERSITIES FOUNDED BEFORE 1973, TURKEY
940446 YÜKSEKÖĞRETIM FINANSMANI: SAKARYA ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI (HIGHER EDUCATION FINANCING: THE SAMPLE OF SAKARYA UNIVERSITY)
955939 ‘MIND’ ENLIGHTENMENT FROM THE LIBERAL ARTS HIGHER EDUCATION PERSPECTIVE
825318 READING COMPREHENSION ASSESSMENT: COMPARING READERS’ PERFORMANCE ACROSS QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODS
699284 UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİMDE “AÇIKLIK” KAVRAMININ İNCELENMESİ
812738 TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIM VE ETİK TUTUMLARI
223990 TÜRKİYEDE MUHASEBE EĞİTİMİ ÜZERİNDE GLOBALLEŞME SÜRECİNİN YARATTIĞI ETKİLER
248907 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM GÖRMEYE YÖNELTEN NEDENLER VE SOSYALLEŞME TAKTİKLERİ “HEREKE ÖMER İSMET UZUNYOL MYO ÖRNEĞİ
527158 HASBİLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
722861 LMS SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE EĞİTİM ORTAMLARINDA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI : MOODLE VE BLACKBOARD ÖRNEĞİ
817474 ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİNİN ÖZ-YÖNETİMLİ ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
322248 YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMLERİNDE BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ KULLANIMINI DESTEKLEYEN ÇALIŞMALARIN BİLİMETRİK ANALİZİ
476715 80’LERDEN GÜNÜMÜZE YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI: KÜRESEL ÖLÇEKTE BİLİMETRİK BAKIŞ
605407 PAZARLAMA EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ BİLİMETRİK YÖNTEMLER İLE ANALİZİ
467205 ÜNİVERSİTE KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
612277 BACK TO STONE AGE. CREATIVE EDUCATION SHOWN IN THE EXAMPLE OF A MANAGEMENT COURSE
603656 REVISITING PRE-SERVICE SCIENCE AND MATHEMATICS TEACHERS’ BELIEFS TOWARD USING INQUIRY-BASED AND TECHNOLOGY-ENHANCED TEACHING APPROACHES IN TURKEY
857511 ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİN KARİYER VE İŞ BULMA BEKLENTİLERİ
301026 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
238381 THE ROLE OF BIOMECHANICS IN THE SPORTIVE PERFORMANCE ACTIVITY - FIGHTING SPORTS
938633 UZAKTAN EĞITIM ILE ALINAN ORTAK DERSLERE YÖNELIK ÖĞRENCI PERFORMANSININ DEĞERLENDIRILMESI
646569 ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI YAZILI ANLATIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
985271 ÖZEL YETENEKLI ÖĞRENCILERIN EBEVEYNLERININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
400734 ÖZEL YETENEKLI ÖĞRENCILERIN OYUN BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESI
256407 ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PLANLARI
384551 TÜRKİYE’DE AKADEMİK FEMİNİZMİN KURUMSALLAŞMASI VE SORUNLARI
324883 OKUL ÖNCESI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBIYATI VE RESIMLI ÇOCUK KITAPLARI ILE İLGILI METAFORLARI
741229 YÜKSEKÖĞRETİMİN 65. HÜKÜMET PROGRAMINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
444038 AKADEMİSYENLERİN BAKIŞ AÇISINDAN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ
611728 ZIRAAT FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ÜNIVERSITEYE İLIŞKIN METAFOR ALGILARI
508723 HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ MESLEK SEÇIMINDE ETKILI ETMENLER
967321 THE TRANSLATION (STUDIES) PARAMETERS IN THE TRANSLATIONS OF HOLY QURAN
344514 ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
761215 SURİYELİ ÇOCUKLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR
381206 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE ONLİNE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMININ İNCELENMESİ: ABD ÖRNEĞİ
843869 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KULLANDIĞI OKUMA STRATEJİLERİ
991838 ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLI ÖĞRENCILERIN BILIM İNSANINA YÖNELIK TUTUM VE İMAJLARININ İNCELENMESI
727736 EVLİLİK UYUMU İLE TOLERANS DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
220474 A PROPOSED INNOVATIVE MODEL OF THE ENGINEERING EDUCATION FOR INDUSTRY 4.0
440292 TÜRKIYE’DE BILIMSEL ÜRETIM VE DEMOKRASI: NEDENSELLIK ANALIZI (1980-2015)
672145 TÜRKİYE VE İRAN’DAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AFFETME, TOLERANS VE MUTLULUK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
839755 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOLERANS DÜZEYLERİ
765823 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞU OLAN AİLENİN EVLİLİK UYUM DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER
564408 TÜRKIYE GERÇEKLIĞINDE MESLEK YÜKSEK OKULLARI
710659 EVLİLİK İLİŞKİLERİNDE EŞLERİN AKILCI OLMAYAN İNANÇLARIYLA BAŞETMELERİNE BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI EVLİLİK İLİŞKİSİNİ GELİŞTİRME PROGRAMININ ETKİSİ
702985 EBELIK ÖĞRENCILERININ SABIR DÜZEYININ İNCELENMESI
546640 TÜRKİYE'DE AKIL YÜRÜTME BECERİSİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN BİR META-SENTEZ
786771 BEŞERÎ SERMAYE PERSPEKTİFİNDEN EĞİTİM HİZMETLERİ SUNUMU
318295 EĞİTİM HİZMETLERİNDE ETKİNLİK ARAYIŞI VE TİEBOUT MODELİ IŞIĞINDA YERELLEŞME
167729 EĞİTİM HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞME VE ÖZELLEŞTİRME
675468 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜNİVERSİTE YAŞAM KALİTESİ ALGILARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
767326 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE (FOTOKATÜR) FOTOĞRAF VE KARİKATÜR BİRLİKTELİĞİ İLE YARATICI TASARIM CREATIVE DESIGN WITH PHOTO AND CARTOON COLLABORATION IN ARTS EDUCATION
652754 DERECELENDIRILMIŞ PUANLAMA ANAHTARININ AKADEMIK BAŞARIYA ETKISI
612148 BIRINCI SINIF ÖĞRETMENLERININ TÜRKÇE DERSI ÖĞRETIM PROGRAMINA İLIŞKIN GÖRÜŞLERI
897474 TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA ÇEVRE EĞİTİMİNİN YERİ POSİTİON OF ENVİRONMENTAL EDUCATİON IN SOCIAL STUDİES TEXTBOOKS IN TURKEY
660376 GUIDING CURRICULUM DEVELOPMENT: STUDENT PERCEPTIONS FOR THE SECOND LANGUAGE LEARNING IN TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING ENVIRONMENTS
435950 CONTENT ANALYSIS FOR THE POST-GRADUATE STUDIES IN CHEMISTRY EDUCATION IN TURKEY
778367 OCCUPATIONAL EXPECTATIONS OF STUDENTS OF FOOD QUALITY CONTROL AND ANALYSIS DEPARTMENT
952622 ÖĞRETMEN ADAYLARIIN MOBIL ÖĞRENMEYE İLIŞKIN TUTUMLARININ BELIRLENMESI
896371 EĞITIM FAKÜLTESI ÖĞRENCILERI ILE PEDAGOJIK FORMASYON ÖĞRENCILERIN ÖĞRETMENLIK MESLEĞINE KARŞI TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
383591 NURSING STUDENTS’ LISTENING SKILLS AND AFFECTING FACTORS
604673 ACIL YARDIM VE AFET YÖNETIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ MESLEKÎ BEKLENTILERI
190486 ULUSLARARASI GÖÇ SORUNUNUN HUKUKI, EKONOMIK VE SOSYAL DINAMIKLERINE İLIŞKIN TEORIK ÇERÇEVE
503667 EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SİSTEM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMLERİNİN BAKIŞI
958452 AİLE İÇİ ŞİDDETİN KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
777444 HEMŞİRELİKTE KARİYER ÇALIŞMALARININ BİLİMETRİK ANALİZİ
123948 TQM IMPLEMENTATIONS IN LIBYA TECHNICAL COLLEGES
510844 MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE NİTELİK
431892 ÖĞRENCİLERİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİK KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
852471 TÜRKİYE’DEKİ ÇEVİRİBİLİM VE MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜM MÜFREDATLARININ ALTYAZI ÇEVİRİSİ EĞİTİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
807746 THE EFFECT ON USER SATISFACTION PERCEIVED QUALITY IN THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM: STRUCTURAL EQUATION MODELİNG WITH R
717011 RASYONEL BİR SEÇİM OLARAK ÇOCUK İSİMLERİ TERCİHİ
349222 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ARKADAŞ SEÇİMİ BELİRLEYEN ETKENLER
813818 QUALITY ASSURANCE STRATEGIES IN HIGHER EDUCATION: THE CASE OF GHANAIAN POLYTECHNICS
631886 GOVERNMENT INTERVENTIONS IN HIGHER EDUCATION : A THEORETICAL APPROACH
702723 A CORPUS-BASED STUDY OF LINKING ADVERBIALS THROUGH CONTRASTIVE ANALYSIS OF L1/L2 PHD DISSERTATIONS
451464 ASSESING THE CONCEPT OF DISTINCTION IN CULINARY TERMS
990012 TÜRKİYE’DE YÜKSEK EĞİTİMİN AKREDİTASYONU KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME
325609 SATISFACTION LEVELS AND AFFECTING FACTORS RELATED TO LEARNING OF NURSING STUDENT TAKING INTERNAL MEDICINE NURSING
334190 ÖĞRETIM ELEMANI ILE IDARI PERSONEL MEMNUNIYETININ ÖZEL ALAN (FAKÜLTE, BÖLÜM, BIRIM) DÜZEYINDE ÇEŞITLI BOYUTLARDAN ILIŞKISI
923096 KANSER CERRAHİSİNDE HASTA EĞİTİMİ VE SON TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ 3D BASKI MODELİ
313376 ARTIRILMIŞ GERÇEKLIĞIN SOSYAL MEDYADA YANSIMALARI: AVATARLAR ARACILIĞIYLA İLETIŞIM
381168 DETERMINATION OF CULTURAL INTELLIGENCE AND INTERCULTURAL SENSITIVITY LEVELS OF THE STUDENTS
815002 YÜKSEKÖĞRETIM KURUMLARI- YEREL KAMU OTORITESI ORTAKLIĞI (TURIZM HAFTASI KAPSAMINDA YEREL TARIH ÇALIŞMASI- TARAKLI ÖRNEĞI)
897836 STRESS PERCEIVED BY THE STUDENTS TAKING INTERNAL MEDICINE NURSERY CLASS AND THEIR COPING BEHAVIORS FOR STRESS
414691 GERÇEK YAŞAM TEMELLİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMININ İLKOKUL 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL YETERLİK VE OKULA UYUM BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
410836 METIN VE VIDEO FORMATLI ÖĞRENME GÜNLÜKLERININ OKUL DENEYIMI DERSI KAPSAMINDA İNCELENMESI
591784 ENHANCING QUALITY IN HIGHER EDUCATION THROUGH INTERNATIONAL COLLABORATION: PROJECT MENTORESS
336459 INTERNAL AND EXTERNAL INTERACTIONS OF ENTREPRENEURIAL EDUCATION ECOSYSTEMS OF UNIVERSITIES: A STUDY AT TURKISH UNIVERSITIES
403308 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE FARKLILIKLAR
485811 CLASSDOJO: DIJITAL SINIF YÖNETIM PROGRAMININ ÖĞRENCI-VELI VE ÖĞRETMEN ÜZERINDEKI ETKILERI
537895 HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI HAZIRLAMADA DIŞ PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ
754716 6. SINIF FEN BILIMLERI DERSINDE DOLAŞIM SISTEMI KONUSUNUN KAVRAM KARIKATÜRÜ TEKNIĞI ILE ÖĞRETILMESININ ÖĞRENCI BAŞARISINA ETKISININ İNCELENMESI
753911 2010-2017 YILLARI ARASINDA MATEMATİK, FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ BÖLÜMLERİNİN ÜNİVERSİTE SINAVLARINDAKİ KONTENJAN-YERLEŞEN ÖĞRENCİ DURUMU
511812 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜ 2017-2018 GÜZ YARI YILINDA TERCİH EDEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN PROFİLİ VE TERCİH NEDENLERİ
240965 TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN RESEARCHGATE AÇISINDAN GÖRÜNÜRLÜĞÜ (2000 YILINDAN SONRA KURULAN)
629020 TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN RESEARCHGATE GÖRÜNÜRLÜK ANALİZİ (2000 YILINDAN ÖNCE KURULAN)
266012 DETERMINATION OF SATISFACTION LEVELS OF HAKKARI UNIVERSITY STUDENTS
589665 21. YÜZYIL OKULLARINDA EĞITIM ORTAMLARININ TASARIMI
538287 BOLOGNA SÜRECININ UNUTULAN YÜZÜ: SOSYAL BOYUT
847675 HISTORICAL TRANSFORMATION OF FOREIGN POLICIES IN INTERNATIONAL SYSTEM: EXAMPLE OF TURKEY’S AFRICAN POLICIES AND IT’S ROLE IN HIGHER EDUCATION
221726 INCIDENTAL LEARNING OR INTENTIONAL LEARNING: A COMPROMISING AND COMPLEMENTARY ACCOUNT
557363 LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
471182 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SEÇMELİ YÖNTEMİN KULLANIMI
525806 ISSUES RELATED TO ENGLISH LANGUAGE TEACHING AT PRIMARY SCHOOLS AND SUGGESTED SOLUTIONS
727139 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK KAYGILARININ BELİRLENMESİ
223968 ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİ YETERLİK İNANÇLARI
835204 ÖĞRETMEN ADAYLARININ LEGO ROBOTIK ÖĞRETIM, ARTIRILMIŞ GERÇEKLIK VE TERS YÜZ EDILMIŞ SINIF KAVRAMLARINA İLIŞKIN METAFORIK ALGILARI
671695 ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
119855 TÜRKIYE'DE PARAZITOLOJI ALANINDA YAPILAN LISANSÜSTÜ TEZLERIN PROFILI
612030 MESLEK YÜKSEKOKULU BILGISAYAR TEKNOLOJILERI BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ BILIŞIM BECERILERININ SEKTÖR AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI
692611 TÜRKİYE’DE BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ: İÇERİK ANALİZİ
207286 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE VLOG KULLANIMI: BİR DURUM ÇALIŞMASI
468634 A SUGGESTED BLENDED ACCENT TRAINING PROGRAM TO INCREASE EFL STUDENTS' AWARENESS OF WORLD ENGLISHES: WHAT DO STUDENTS THINK?
454205 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖZELİNDE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNİN TERCİH EDİLİRLİĞİ
399929 UZAKTAN EĞITIM ÖĞRENCILERININ ASENKRON DERS VIDEOLARI HAKKINDAKI GÖRÜŞLERI
411877 GÖRME ENGELLI BIR ÖĞRENCININ YÜKSEK ÖĞRETIM TECRÜBESI: OTOETNOGRAFIK BIR YAKLAŞIM
318333 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BEBEĞİ YATAN BABALARIN YENİDOĞAN BAKIMI KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASI
777663 PLATON’UN EĞITIM ANLAYIŞI
276336 ÇEVIRI EĞITIMINDE ÇEVIRI ETIĞI DERSININ TEMELLENDIRILMESINE YÖNELIK BIR ÖNERI
444580 YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE TARTIŞMALARI:MÜFREDAT VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
418702 YAZILIM ÜRÜNLERİNDE KULLANICI DENEYİMİNE YÖNELİK KULLANILABİLİRLİK VE KALİTE TESTLERİ
967396 YÜKSEK ÖĞRETİMDE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
515865 RELATIONSHIP MARKETING IN GAINING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HEI: PERSPECTIVE OF RESOURCE ADVANTAGE THEORY
460037 VIEWS OF THE STUDENT TEACHERS OF ENGLISH ON THE FLIPPED CLASSROOM MODEL
904884 TIBBİ LABORATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL MADDELER İLE İLGİLİ BİLGİ VE FARKINDALIĞI
999077 BUILDING NEW REALITIES IN MALAYSIA: MULTI-PERSPECTIVE APPROACH THROUGH INTERACTIVE/VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT IN HIGHER EDUCATION
282374 CHILDREN FROM INTERCULTURAL PARTNERSHIPS, THEIR EDUCATION AND VALUE ORIENTATION: ANALYSIS OF THEORETICAL CONCEPTS
454331 DEVELOPMENT OF COMPETENCES OF NURSING STUDENTS DURING THEIR FIRST PRACTICAL CLASSES
399127 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İLETİŞİMİN ÖNEMİ
262235 TEHLIKELI MADDE GÜVENLIK DANIŞMANLIĞININ İŞ GÜVENLIĞINDEKI YERI
527531 PROFESSIONALIZATION AND TRANSMISSION OF VALUES IN FINE ARTS: RECYCLE PROJECT
274407 EXHIBITING PERSONAL ART PROJECTS AS A LEARNIG ACTIVITY IN FINE ARTS STUDIES
922139 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ SAĞLIK MEDYA OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERI
193407 LINGUISTIC LAPSES OF TRANSLATING WORDPLAY IN THE HOLY QURAN FROM ARABIC INTO ENGLISH
721082 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKURYAZARLIK ALGILARININ/ANLAYIŞLARININ METAFORLAR ARACILIĞI İLE İNCELENMESİ
276184 THE ASSESSMENT OF COUCHING AS AN EDUCATIONAL METHOD BY STUDENTS OF MANAGEMENT
756394 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA ENGELLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİNİN YAPILANDIRILMASI
665890 Y KUŞAĞINDAN Z KUŞAĞINA GEÇERKEN BILINÇLI FARKINDALIK DÜZEYI VE ANKSIYETE DUYARLILIĞI ARASINDAKI İLIŞKI: İSTINYE ÜNIVERSITESI MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCILERI ILE YAPILAN PILOT ÇALIŞMA
532432 DIGITAL ROLE PLAYING GAMES TO IMPROVE ENGLISH OUTSIDE THE CLASSROOM: THE CASE OF WORLD OF WARCRAFT
353168 FEVER OF QURAN TRANSLATION AND SUGGESTED PROCEDURES TO OVERCOME THE CHALLENGES IN TRANSLATING PUNS
785208 UNTOUCHABLE SIDES OF QUALITY IN HIGHER EDUCATION (HE) IN LINE WITH BPM, ISO STANDARDS
339929 THE EFFECT OF MOBILE APPLICATION EDUCATION ON SELF-EFFICACY LEVELS OF TYPE-2 DIABETES
919344 OPINION OF TYPE-2 DIABETES PATIENTS ON MOBILE APPLICATION EDUCATION
139715 CHANGING GAME PREFERENCES OF PRE-SCHOOL CHILDREN
237918 EXAMINATION OF AWARENESS LEVELS OF PRE-SCHOOL CHILDREN IN RELATION TO NATURAL DISASTERS
693357 DEĞER YARATAN VE YENILIK ODAKLI BIR ÜNIVERSITE ANLAYIŞI ÇERÇEVESINDE “ÖĞRENCI GIRIŞIM MERKEZI” MODELI
154798 CLOUD COMPUTING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
305380 KALİTE KONGRESİNDE MESLEKİ GELİŞME KONSEPTİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM: KADIN GİRİŞİMCİLERİN PERSPEKTİFİNDEN AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ
929819 KALITE GELIŞTIRILMESINDE; SAĞLIKTA KALITE GELIŞTIRMENIN BIR PARÇASI OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI EĞITIMLERININ YERI VE ÖNEMI
255314 ALMANCA HAZIRLIK SINIFLARI ÖRNEĞINDE AVRUPA DIL PORTFOLYOSUNA YÖNELIK MATERYAL SEÇIMI
346741 A GLOBAL FALSE DICHOTOMY IN HIGHER EDUCATION: TEACHING OR RESEARCH
464668 HEMŞİRELER SAĞLIK EKİBİ İÇİNDE KENDİSİNİ NASIL ALGILIYOR?
952046 INTRODUCTION OF RESEARCH UNIVERSITIES AND RE-POSITIONING OF FINE ARTS FACULTIES IN RELATION TO THE NEW CONSTELLATION
193065 YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ
676698 KUŞAKLARA GÖRE HEMŞİRELİK
160677 İŞ TÜKENMİŞLİĞİ VE İŞ TÜKENMİŞLİĞİ ALGILAMA DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
596408 AN ANALYSIS OF RESEARCH TRENDS IN THESES ABOUT COMPUTER ASSISTED ENGLISH EDUCATION IN TURKEY
980199 EĞİTİMDE MOTİVASYONUN ÖNEMİ VE SAĞLIK EĞİTİMİNE YANSIMALARI
287776 PROJE ÖDEVLERİNİN BULANIK SİSTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİR ÖNERİ
155040 ART DOCTORATE IN FINE ART FACULTIES IN TURKEY
805440 DESIGN EDUCATION REGARDING COMPUTATIONAL FACILITIES FORMING CONCEPT OF PARAMETRIC DESIGN
735666 EVALUATION OF ELT ELEMENTARY COURSEBOOK “SOLUTIONS”
783273 DIJITAL VIDEO KULLANIMININ ÖĞRENCILERIN PROSEDÜREL ÖĞRENME BAŞARISINA VE ÖĞRENMEYE İLIŞKIN GÖRÜŞLERINE ETKISININ İNCELENMESI
128129 E-TİCARET VE M-TİCARET ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ARAŞTIRMASI
730039 MOBİL BANKACILIK UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ARAŞTIRMASI
299306 İMAJ, İTİBAR VE KRİZ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
784856 YÜKSEKÖĞRENİMDE AFRİKALI ÖĞRENCİLERİN SON DÖNEM TÜRKİYE’YE BAKIŞLARINDA “ROL MODEL TÜRKİYE ALGISI”: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ/ "PERCEPTION OF TURKEY’S ROLE MODEL " OVERVIEW OF AFRICAN STUDENTS AT THE LAST PERIOD OF TURKEY
944160 15 TEMMUZ KALKIŞMA HAREKETİ BAĞLAMINDA ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ ALGILARI: SAKARYA ÖRNEĞİ
847884 YÜKSEKÖĞRETIM KALITE KURULU’NUN KALITE ANLAYIŞI: İŞLETME HASTALIĞI BELIRTILERINE İLIŞKIN BIR DEĞERLENDIRME
534596 ÜNİVERSİTELERİN KALİTE BİRİMLERİNE İLİŞKİN YAPISAL BİR İNCELEME
327694 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂNIN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
477844 SOSYAL MEDYADA ŞİDDET
135614 ÜNIVERSITEDE AMBALAJ TASARIMI EĞITIMI VE ÖĞRENCI YARIŞMALARININ ÖNEMI
705643 ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAYVANLARIN SINIFLANDIRILMASINA İLIŞKIN ALTERNATIF KAVRAMLARI
548707 OKUL DIŞI ÖĞRENME ETKINLIKLERI ÜZERINE ÖĞRENCI GÖRÜŞLERI: AĞIRNAS VADISI ÖRNEĞI
510514 ÜNİVERSİTE KENTİ OLMAK: KENT SAKİNLERİNİN ÜNİVERSİTE VE ÖĞRENCİ ALGISINA DAİR BİR ARAŞTIRMA
775891 MEASURING SERVICE QUALITY IN HIGHER EDUCATION: A HEDPERF APPLICATION
942729 RELATIONSHIP WITH SELF-ESTEEM AGGRESSIVE BEHAVIOR AMONG FOOTBALL PLAYERS.
510138 YÜKSEKÖĞRETİMDE TERS-YÜZ SINIF ÖĞRETİM MODELİYLE ÖĞRETİMİN KAVRAMSAL GELİŞİME ETKİSİ
297731 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇİZGİ FİLMLERİN ETKİSİNE İLİŞKİN ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
571722 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI İLE BİLGİSAYAR ÖZYETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
449815 SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ
424162 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL KAPILMA DURUMLARI
343175 COPING WITH QUALITY ISSUES IN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS’ DEPARTMENTS IN TURKEY THROUGH ACCREDITATION
584018 HEMŞIRE ADAYI ÖĞRENCILERIN AHLAKI DUYARLILIK DÜZEYLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLER
218490 HERAKLEITOS’UN BILGELIK ANLAYIŞI
491096 MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA MATEMATİK EĞİTİMİ VE MATEMATİK DERS İÇERİKLERİNİN ÖĞRENME YETERLİLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
389055 SOPHOKLES TRAGEDYALARINDA ERDEMLER
999760 DIFFERENT APPROACHES TO THESIS PROCESS IN PRACTISE BASED ART EDUCATION IN REGARDS TO STUDENT TENDENCIES
620197 SCIENCE EDUCATION IN ICQH (INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY IN HIGHER EDUCATION):CONTENT ANALYSIS OF PAPERS
480117 İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ANLAYIŞ DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEDE KULLANILABİLECEK BİR ÖLÇME ARACININ UYARLANMASI ADAPTATION OF AN INSTRUMENT ABOUT DETERMINING INTERCULTURAL UNDERSTANDING OF STUDENTS IN PRIMARY AND SECONDARY
849427 SURİYELİ SIĞINMACILARA EĞİTİM VEREN EĞİTİCİLERİN DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA: KİLİS ÖRNEĞİ A QUALITATIVE STUDY ON THE EXPERIENCES OF EDUCATORS WORKING WITH SYRIAN ASYLUM SEEKERS: THE CASE OF KİLİS
515335 SON SINIF HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN LİSANS EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
694559 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
622929 INCIDENTAL LEARNING OR INTENTIONAL LEARNING: A COMPROMISING AND COMPLEMENTARY ACCOUNT
921657 DIJITAL EŞITSIZLIK VE ÜNIVERSITE ÖĞRETIMINE ETKILERI
983524 HEMŞIRELIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞILIMLERI VE ETKILEYEN FAKTÖRLER
743358 HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE HİGH FİDELİTY SİMÜLASYON KULLANIMI VE SENARYONUN ÖNEMİ
614544 WEB BASED ONLINE EXAMINATION SYSTEM
841391 ARE THE PROSPECTIVE TEACHERS READY TO NEW EDUCATIONAL TECHNOLOGIES?
350076 DETERMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ PERCEPTIONS OF RENEWABLE ENERGY
860559 MI GEÇIRMIŞ BIREYLERDE WEB TABANLI EĞITIMIN ANKSIYETE VE DEPRESYON DÜZEYINE ETKISI
209748 ÖĞRETMENLERIN YAŞAM BOYU ÖĞRENMELERINI ETKILEYEN FAKTÖRLER ÖLÇEĞI (ÖYBÖEF-Ö)’NIN GELIŞTIRILMESI: GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI
225881 ÖĞRETMENLERIN MOBIL ÖĞRENMEYE YÖNELIK TUTUMLARI ÖLÇEĞI (ÖMÖYT-Ö)’NIN GELIŞTIRILMESI: GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI
371453 DIFFICULTIES IN IMPLIMENTING THE CANDIDATE TEACHER TRAINING PROGRAM : A QUALITATIVE STUDY
624518 SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI SON SINIF ÖĞRENCILERININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞILIMLERININ BAZI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI
688070 INNOVATIVE TEACHERS
443381 MATEMATİĞİN GÜNLÜK HAYATTA KULLANIM ALANLARININ BİLİNMESİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATKISI: “BELİRLİ İNTEGRAL ÖRNEĞİ”
737422 INTRINSIC AND EXTRINSIC MOTIVATIONS OF SOCIAL MEDIA USE: COLLEGE STUDENTS PERSPECTIVE
633253 THE STRUCTURES AND FUNCTIONS OF REGIONAL ACCREDITATION BODIES IN THE UNITED STATES: THE EXAMPLE OF THE SOUTHERN ASSOCIATION OF COLLEGES AND SCHOOLS (SACS)
566948 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ BÖLÜM/MESLEK TERCIHLERINDE AILE ETKISININ AILE DEĞIŞIM MODELI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI
735921 KURUM İÇİ İLETİŞİMİN KALİTEYE OLAN ETKİSİ
539775 INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE LEARNING READINESS AND DEMOGRAPHIC INFORMATION OF DISTANCE EDUCATION STUDENTS
359444 INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN LIFELONG LEARNING ATTITUDE AND DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF UNIVERSITY STUDENTS
587645 YAŞLI BAKIM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI: PİLOT ÇALIŞMA
720135 DOKTORA PROGRAMLARINDA KALITE SÜRECI: ORPHEUS
952963 KARIYER UYUMLULUĞUNDA MUTLULUK, ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE GELECEK ZAMAN YÖNELIMININ YORDAYICI ROLÜ
654260 WHAT CAN BE DONE FOR THE UNIVERSITY TO BECOME AN ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY?
514491 GENDER ROLE ON SERVICE QUALITY PERCEPTION ABOUT ONLINE EDUCATION
377416 YÜKSEKÖĞRETİMDE UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
731763 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ ÇALIŞMA KAVRAMINA İLIŞKIN ALGILARI
707606 MEASURING SCIENCE: A CRITIQUE OF THE CURRENT BIBLIOMETRIC METHOD
412641 KURUM İÇİ İLETİŞİMİN KALİTEYE OLAN ETKİSİ
182295 ANALITIK HIYERARŞI PROSESI KULLANILARAK DERS İÇERIKLERININ BELIRLENMESI: MATEMATIK 1 DERSI ÖRNEĞI
367309 YÜKSEKÖĞRETİMDEKİ MEVCUT DERS İÇERİKLERİNİN VE İŞLENİŞLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE BİR UYGULAMA
622247 EDUCATIONAL DATA MINING APPLICATION FOR INCREASING QUALITY IN ENGINEERING EDUCATION
470367 POPÜLER KÜLTÜR VE KİMLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE
748641 ŞİMDİ VE GELECEKTE ZEKİ OKUL
341060 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREY VE AİLELER İÇİN DÜZENLENEN YAZ KAMPLARININ SOSYAL ETKİLEŞİM VE ENTEGRASYON ÜZERİNE ETKİLERİ
852101 ZEKİ OKUL: KURAMSAL YA DA KAVRAMSAL TEMELLER
772979 AİLE DOSTU ŞİRKET POLİTİKALARININ İŞ-YAŞAM DENGESİNE ETKİSİ VE EFQM MODELİYLE İLİŞKİSİ (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ )
255158 ULUSLARARASI BIR ÖĞRETMEN EĞITIMI PROJESI: EXPEDUCOM
216364 DIVERSITY AT THE UNIVERSITY: EXPERIENCES OF ETHNIC MINORITY STUDENTS
154044 HEMŞİRE ADAYI ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
476735 HEMŞIRELIK EĞITIMINDE KALITE: HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMI
142328 FEMINIST PEDAGOGY IN PRACTICE
457106 CONSIDERING SOCIAL MEDIA AS A VIRTUAL “PANOPTICON”: MEDIA LITERACY IN HIGHER EDUCATION
924688 TÜRKIYE'DE EĞITIM HARCAMASI GELIR EŞITSIZLIĞI İLIŞKISI
770340 MOTIVATION IN ENGLISH MANAGEMENT CULTURE
609948 HEMŞIRELIK LISANS PROGRAMLARINDA KALITE VE AKREDITASYON
995322 TIBBI LABORATUVAR TEKNIKLERI EĞITIMINDE KALITENIN GELIŞTIRILMESI
372678 YENİLENEN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
384852 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ’NİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA YÖNELİK TUTUMLARINDA GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ DERSİNİN ETKİSİ
422410 CİNSİYETİN NOT ORTALAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖRNEĞİ
161951 EĞİTİM KALİTESİNDE OKUL TABANLI PROGRAMLARIN YERİ
335219 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
244903 INNOVATION AGAINST SCHOOL AND SOCIAL FAILURE. THE PROFESSIONAL PROFILE OF TEACHERS IN CEUTA, SPAIN
729541 FARKLI DÜZEYLERDEKİ ÖĞRENCİLERDE KAZANILAN ÇEVRE KAVRAMLARININ GRUP KAVRAM HARİTALARI İLE GÖSTERİLMESİ
527978 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKREDİTASYON BAŞARISI
528788 STOMALI HASTANIN VE AİLESİNİN EĞİTİMİ
754080 ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE KONFERANSLARINDA KALİTE KONUSUNDA YAYINLANAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ (2013-2016)
511085 STOMALI HASTALARDA UYUM SORUNLARI
829531 VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE KAMUDAKİ YILLIK İZİNLERİN PLANLANARAK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI – SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
518258 HEMŞIRELIK EĞITIMINDE KANITA DAYALI UYGULAMALARIN GELIŞTIRILMESI: LITERATÜR TARAMASI
550831 DETERMINING THE SMARTPHONE ADDICTION LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS
892856 MEASURING INNOVATION COMPETENCE: AN ASSESSMENT OF CONSTRUCT RELIABILITY AND VALIDITY
938414 HEMŞIRELIK EĞITIMINDE KALITE: HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMI
226667 İKNA EDİCİ İLETİŞİMDE REKLAM MÜZİĞİNİN KULLANIMI : AKBANK REKLAM MÜZIKLERI İKNA TEKNIKLERI AÇISINDAN İNCELENMESI
197612 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I DERSİNDE KALİTENİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
301073 QUALITY JOURNEY OF A YOUNG UNIVERSITY: PRACTICES FROM OZYEĞIN UNIVERSITY
523329 TERSİNE GÖÇ OLGUSU ÜZERİNİ BİR DEĞERLENDİRME
318001 ÖĞRENCILERIN KIMYA DERSINE YÖNELIK TUTUMLARI İLE ALGILANAN HIZMET KALITESI İLIŞKISININ BELIRLENMESI: UŞAK ÜNIVERSITESI ÖĞRENCILERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA
937052 ANALYSIS OF THE CRITICAL THINKING TENDENCY OF THE UNIVERSITY STUDENTS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING DEPARTMENTS IN TERMS OF CERTAIN DEMOGRAPHICAL VARIABLES
292489 DÜŞTE OLMADIĞIMIZ KANITLANABİLİR Mİ?
932986 EXAMINING THE ATTITUDE OF UNDERGRADUATE STUDENTS TOWARDS MOBILE LEARNING
547935 THE PERCEPTION OF INTERNAL AND EXTERNAL STAKEHOLDERS: THE CASE OF NEVSEHİR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITY
835293 İLK TÜRK DEVLETLERI KONULARININ ÖĞRETIMINE UYGUN ALTERNATIF ETKINLIK ÖNERISI: KAVRAM BULMACALARI
823312 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA KALİTE
324723 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İLE TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
326963 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMINDA KALİTE YAKLAŞIMI
890222 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNİN KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
764788 OTİSTİK ÇOCUKLAR EĞİTİM MERKEZİ UĞRAŞI VE TERAPİ ALANLARININ OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREY VE AİLELER ÜZERİNE ETKİLERİ
808385 YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASI AKREDİTASYON KRİTERLERİ VE DENETİM SÜRECİ
257262 TAŞRADA İLAHİYAT ALANI YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNİN HANDİKAPLARI AKSARAY ÜNV. ÖRNEĞİ
256546 THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
304292 YÜKSEKÖĞRENIM ÖĞRENCILERININ TEKNOLOJI OKURYAZARLIK DURUMLARININ GENEL BIR DEĞERLENDIRMESI
247832 YÖNETIMDE MÜHENDISLERIN ETKINLIĞI VE TERCIH EDILME(ME)LERI ÜZERINE BIR ÇALIŞMA
941362 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARININ İNCELENMESİ
173040 HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ ELEŞTIREL DÜŞÜNME EĞILIMLERI
768404 EĞITIMDE KALITE BAĞLAMINDA ALGILANAN HIZMET KALITESININ HEDPERF ILE BELIRLENMESINE YÖNELIK BIR ÇALIŞMA
361631 MESLEK YÜKSEKOKULLARI; MEVCUT DURUM VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ/VOCATIONAL SCHOOLS; CURRENT SITUATION AND SOLUTION PROPOSALS
628907 MESLEKİ EĞİTİM İLE İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ NİTELİKLİ ELEMAN İHTİYACININ TESPİTİ / DETERMINATION OF QUALIFIED STAFF NEEDS IN CONSTRUCTION SECTOR WITH VOCATIONAL TRAINING
776485 TÜRKİYE’DE SİVİL HAVACILIK BAKIM EĞİTİMİNDE MEZUN SAYILARININ TAHMİNİ VE KALİTE İLİŞKİSİ
676832 21. YÜZYIL İŞ DÜNYASININ MEZUNLARDAN BEKLEDİĞİ BİLGİ VE BECERİLER
476635 THE USE OF TWITTER WITH ACTIVE LEARNING METHODS INCREASING TEACHING EFFICIENCY AND FUNCTIONAL TRANSFORMATION STUDIES
221695 FUNDAMENTAL PROBLEMS IN PUBLIC FINANCE EDUCATION IN UNDERGRADUATE AND PRE-LICENSE EDUCATION IN TURKEY AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION
778108 ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM SÜRECİNDE MESLEKİ GELİŞİME YÖNELİK KATILDIKLARI ETKİNLİKLER
659331 MATEMATİK VE TEKNOLOJİ TUTUM ÖLÇEĞİ (MTTÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
543888 LEARNING STYLES: DETERMINING THE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS STUDENTS’ LEARNER CHARACTERISTICS WITH KOLB’S LEARNING STYLE INVENTORY
207937 EDUCATING SYRIAN STUDENTS IN TURKISH SCHOOLS: IMPLICATIONS FOR TEACHER EDUCATION
906756 YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE ÜNİVERSİTE OMBUDSMANLARININ ROLÜ
636563 FACULTY ADVISORY BOARDS: THE CASE OF SAKARYA BUSINESS SCHOOL
419749 TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN KADIN REKTÖRLERİ VE YÖNETİMSEL YAKLAŞIMLARI
693614 YENILIKÇI PROBLEM ÇÖZME TEORISININ (TRIZ) İNŞAAT MÜHENDISLIK EĞITIMINDE KULLANIMI
763971 THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVANT LEADERSHIP AND TEACHING STAFF-STUDENT INTERACTION: A PUBLIC UNIVERSITY SAMPLE
557501 ÖĞRENCİLERİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUM VE ALIŞKANLIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEMLERİ ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
727009 ASSURANCE OF LEARNING IN BUSINESS SCHOOLS: THE CASE OF SAKARYA BUSINESS SCHOOL
712601 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA DEĞERLER EĞITIMI VE PROFESYONELIZM
787075 EDUCATION AND SOCIO-CULTURAL VIEW OF BLACK AFRICAN FOREIGN STUDENTS AT SAKARYA UNIVERSITY
196975 ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMASINI ELE ALAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ
220414 İKİNCİ ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM ÜVEY EVLAT MI?
616740 INTERNATIONALIZATION AS AN INEVITABLE SOCIAL CHANGE: AN OVERVIEW OF TURKISH HIGHER EDUCATION CASE OF TURKEY
873422 ÇEVRIMIÇI (ONLINE) ARAMA TEKNIKLERIYLE AKADEMIK AMAÇLI İNGILIZCE DIL KULLANIM BECERILERININ GELIŞTIRILMESI
268461 THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON TRAVEL INSPIRATION AMONG ADOLESCENTS: A STUDY AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS OF KOCAELI PROVINCE IN TURKEY
463925 TÜRKIYE'DE YENI MEDYA ARAÇLARININ KULLANIM VE ETIK TUTUMLARI ÜZERINDE GLOBALLEŞME SÜRECININ YARATTIĞI ETKILER
349909 ÜNIVERSITELERDE YAZILIM GELIŞTIRME SORUNSALI
772009 TÜRKIYE'DE BILGISAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMLERINDE VERILEN MATEMATIK DERSI IÇERIĞI ILE ILGILI BIR ÖNERI
102661 GIYILEBILIR TEKNOLOJILER ÜZERINE
255047 EFFECTIVENESS OF PERCEIVED USABILITY IN THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM ON USER SATISFACTION: STRUCTURAL EQUATION MODELİNG WITH R
991621 PAYDAŞ ETKILI FAKÜLTE VIZYON MISYON BELIRLEME; SAKARYA İŞLETME FAKÜLTESI ÖRNEĞI
448802 VERI MADENCILIĞI İLE YÜKSEKÖĞRETIM KURUMLARINDAKI KÜTÜPHANE HIZMETLERININ İYILEŞTIRILMESI IÇIN BIR SISTEM TASARIMI