Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
882591 DIGITAL STORYTELLING IN EDUCATION SHOWN IN THE EXAMPLE OF AN MIS COURSE AT THE BACHELOR’S DEGREE LEVEL
555784 SANAL TEHDİTLER VE AKADEMİK YAŞANTIDA KARŞILAŞILAN VAKALARIN ANALİZİ
434104 MESLEKYÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPOR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
374783 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA “ HEREKE Ö.İ UZUNYOL MYO ÖRNEĞİ”
452951 TÜRKİYE'DEKİ ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
721997 INTERNET ADDICTION MANAGEMENT AMONG STUDENTS OF AMA COMPUTER COLLEGES IN REGION III
997404 QUALITY OF LECTURER’S FEEDBACK AND ITS IMPACT ON STUDENT LEARNING: A CASE STUDY OF A PUBLIC UNIVERSITY IN SARAWAK, MALAYSIA.
768381 "ISSUES IN HIGHER EDUCATION AND THE QUESTION OF FUTURE UNIVERSITIES" BY MARWAN M. OBEIDAT
349733 VICO'NUN EĞITIM ANLAYIŞI.
863843 QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION ADMISSION SYSTEM
227296 MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA TEK DÜZEN MUHASEBE SISTEMI OKURYAZARLIĞININ EĞITIM BOYUTUNDA ÖĞRENCI PERSPEKTIFINDEN DEĞERLENDIRILMESI
327919 ISSUES IN HIGHER EDUCATION AND THE QUESTION OF FUTURE UNIVERSITIES
711651 A PERFORMANCE STUDY FOR THE UNIVERSITIES FOUNDED BEFORE 1973, TURKEY
940446 YÜKSEKÖĞRETIM FINANSMANI: SAKARYA ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI (HIGHER EDUCATION FINANCING: THE SAMPLE OF SAKARYA UNIVERSITY)
955939 ‘MIND’ ENLIGHTENMENT FROM THE LIBERAL ARTS HIGHER EDUCATION PERSPECTIVE
825318 READING COMPREHENSION ASSESSMENT: COMPARING READERS’ PERFORMANCE ACROSS QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODS
699284 UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİMDE “AÇIKLIK” KAVRAMININ İNCELENMESİ
812738 TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIM VE ETİK TUTUMLARI
223990 TÜRKİYEDE MUHASEBE EĞİTİMİ ÜZERİNDE GLOBALLEŞME SÜRECİNİN YARATTIĞI ETKİLER
248907 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM GÖRMEYE YÖNELTEN NEDENLER VE SOSYALLEŞME TAKTİKLERİ “HEREKE ÖMER İSMET UZUNYOL MYO ÖRNEĞİ
527158 HASBİLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
722861 LMS SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE EĞİTİM ORTAMLARINDA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI : MOODLE VE BLACKBOARD ÖRNEĞİ
817474 ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİNİN ÖZ-YÖNETİMLİ ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
322248 YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMLERİNDE BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ KULLANIMINI DESTEKLEYEN ÇALIŞMALARIN BİLİMETRİK ANALİZİ
476715 80’LERDEN GÜNÜMÜZE YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI: KÜRESEL ÖLÇEKTE BİLİMETRİK BAKIŞ
605407 PAZARLAMA EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ BİLİMETRİK YÖNTEMLER İLE ANALİZİ
467205 ÜNİVERSİTE KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
612277 BACK TO STONE AGE. CREATIVE EDUCATION SHOWN IN THE EXAMPLE OF A MANAGEMENT COURSE
603656 REVISITING PRE-SERVICE SCIENCE AND MATHEMATICS TEACHERS’ BELIEFS TOWARD USING INQUIRY-BASED AND TECHNOLOGY-ENHANCED TEACHING APPROACHES IN TURKEY
857511 ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİN KARİYER VE İŞ BULMA BEKLENTİLERİ "PRIVATE SAFETY AND PROTECTION PROGRAM STUDENTS"
301026 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
238381 THE ROLE OF BIOMECHANICS IN THE SPORTIVE PERFORMANCE ACTIVITY - FIGHTING SPORTS
938633 UZAKTAN EĞITIM ILE ALINAN ORTAK DERSLERE YÖNELIK ÖĞRENCI PERFORMANSININ DEĞERLENDIRILMESI
646569 ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI YAZILI ANLATIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
985271 ÖZEL YETENEKLI ÖĞRENCILERIN EBEVEYNLERININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
400734 ÖZEL YETENEKLI ÖĞRENCILERIN OYUN BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESI
256407 ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PLANLARI
384551 TÜRKİYE’DE AKADEMİK FEMİNİZMİN KURUMSALLAŞMASI VE SORUNLARI
324883 OKUL ÖNCESI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBIYATI VE RESIMLI ÇOCUK KITAPLARI ILE İLGILI METAFORLARI
741229 YÜKSEKÖĞRETİMİN 65. HÜKÜMET PROGRAMINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
444038 AKADEMİSYENLERİN BAKIŞ AÇISINDAN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ
611728 ZIRAAT FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ÜNIVERSITEYE İLIŞKIN METAFOR ALGILARI
508723 HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ MESLEK SEÇIMINDE ETKILI ETMENLER
967321 THE TRANSLATION (STUDIES) PARAMETERS IN THE TRANSLATIONS OF HOLY QURAN
344514 ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
761215 SURİYELİ ÇOCUKLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR
381206 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE ONLİNE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMININ İNCELENMESİ: ABD ÖRNEĞİ
843869 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KULLANDIĞI OKUMA STRATEJİLERİ
991838 ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLI ÖĞRENCILERIN BILIM İNSANINA YÖNELIK TUTUM VE İMAJLARININ İNCELENMESI
727736 EVLİLİK UYUMU İLE TOLERANS DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
220474 A PROPOSED INNOVATIVE MODEL OF THE ENGINEERING EDUCATION FOR INDUSTRY 4.0
440292 TÜRKIYE’DE BILIMSEL ÜRETIM VE DEMOKRASI: NEDENSELLIK ANALIZI (1980-2015)
672145 TÜRKİYE VE İRAN’DAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AFFETME, TOLERANS VE MUTLULUK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
839755 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOLERANS DÜZEYLERİ
765823 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞU OLAN AİLENİN EVLİLİK UYUM DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER
564408 TÜRKIYE GERÇEKLIĞINDE MESLEK YÜKSEK OKULLARI
710659 EVLİLİK İLİŞKİLERİNDE EŞLERİN AKILCI OLMAYAN İNANÇLARIYLA BAŞETMELERİNE BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI EVLİLİK İLİŞKİSİNİ GELİŞTİRME PROGRAMININ ETKİSİ
702985 EBELIK ÖĞRENCILERININ SABIR DÜZEYININ İNCELENMESI
546640 TÜRKİYE'DE AKIL YÜRÜTME BECERİSİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN BİR META-SENTEZ
786771 BEŞERÎ SERMAYE PERSPEKTİFİNDEN EĞİTİM HİZMETLERİ SUNUMU
318295 EĞİTİM HİZMETLERİNDE ETKİNLİK ARAYIŞI VE TİEBOUT MODELİ IŞIĞINDA YERELLEŞME
167729 EĞİTİM HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞME VE ÖZELLEŞTİRME
675468 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜNİVERSİTE YAŞAM KALİTESİ ALGILARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
767326 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE (FOTOKATÜR) FOTOĞRAF VE KARİKATÜR BİRLİKTELİĞİ İLE YARATICI TASARIM CREATIVE DESIGN WITH PHOTO AND CARTOON COLLABORATION IN ARTS EDUCATION
652754 DERECELENDIRILMIŞ PUANLAMA ANAHTARININ AKADEMIK BAŞARIYA ETKISI
612148 BIRINCI SINIF ÖĞRETMENLERININ TÜRKÇE DERSI ÖĞRETIM PROGRAMINA İLIŞKIN GÖRÜŞLERI
897474 TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA ÇEVRE EĞİTİMİNİN YERİ POSİTİON OF ENVİRONMENTAL EDUCATİON IN SOCIAL STUDİES TEXTBOOKS IN TURKEY
660376 GUIDING CURRICULUM DEVELOPMENT: STUDENT PERCEPTIONS FOR THE SECOND LANGUAGE LEARNING IN TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING ENVIRONMENTS
435950 CONTENT ANALYSIS FOR THE POST-GRADUATE STUDIES IN CHEMISTRY EDUCATION IN TURKEY
778367 OCCUPATIONAL EXPECTATIONS OF STUDENTS OF FOOD QUALITY CONTROL AND ANALYSIS DEPARTMENT
952622 ÖĞRETMEN ADAYLARIIN MOBIL ÖĞRENMEYE İLIŞKIN TUTUMLARININ BELIRLENMESI
896371 EĞITIM FAKÜLTESI ÖĞRENCILERI ILE PEDAGOJIK FORMASYON ÖĞRENCILERIN ÖĞRETMENLIK MESLEĞINE KARŞI TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
383591 NURSING STUDENTS’ LISTENING SKILLS AND AFFECTING FACTORS
604673 ACIL YARDIM VE AFET YÖNETIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ MESLEKÎ BEKLENTILERI
190486 ULUSLARARASI GÖÇ SORUNUNUN HUKUKI, EKONOMIK VE SOSYAL DINAMIKLERINE İLIŞKIN TEORIK ÇERÇEVE
503667 EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SİSTEM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMLERİNİN BAKIŞI
958452 AİLE İÇİ ŞİDDETİN KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
777444 HEMŞİRELİKTE KARİYER ÇALIŞMALARININ BİLİMETRİK ANALİZİ
123948 TQM IMPLEMENTATIONS IN LIBYA TECHNICAL COLLEGES
510844 MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE NİTELİK
431892 ÖĞRENCİLERİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİK KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
852471 TÜRKİYE’DEKİ ÇEVİRİBİLİM VE MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜM MÜFREDATLARININ ALTYAZI ÇEVİRİSİ EĞİTİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
807746 THE EFFECT ON USER SATISFACTION PERCEIVED QUALITY IN THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM: STRUCTURAL EQUATION MODELİNG WITH R
717011 RASYONEL BİR SEÇİM OLARAK ÇOCUK İSİMLERİ TERCİHİ
349222 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ARKADAŞ SEÇİMİ BELİRLEYEN ETKENLER
813818 QUALITY ASSURANCE STRATEGIES IN HIGHER EDUCATION: THE CASE OF GHANAIAN POLYTECHNICS
631886 GOVERNMENT INTERVENTIONS IN HIGHER EDUCATION : A THEORETICAL APPROACH
702723 A CORPUS-BASED STUDY OF LINKING ADVERBIALS THROUGH CONTRASTIVE ANALYSIS OF L1/L2 PHD DISSERTATIONS
451464 ASSESING THE CONCEPT OF DISTINCTION IN CULINARY TERMS
990012 TÜRKİYE’DE YÜKSEK EĞİTİMİN AKREDİTASYONU KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME
325609 SATISFACTION LEVELS AND AFFECTING FACTORS RELATED TO LEARNING OF NURSING STUDENT TAKING INTERNAL MEDICINE NURSING
334190 ÖĞRETIM ELEMANI ILE IDARI PERSONEL MEMNUNIYETININ ÖZEL ALAN (FAKÜLTE, BÖLÜM, BIRIM) DÜZEYINDE ÇEŞITLI BOYUTLARDAN ILIŞKISI (GAZI ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI)*
923096 KANSER CERRAHİSİNDE HASTA EĞİTİMİ VE SON TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ 3D BASKI MODELİ
313376 ARTIRILMIŞ GERÇEKLIĞIN SOSYAL MEDYADA YANSIMALARI: AVATARLAR ARACILIĞIYLA İLETIŞIM
381168 DETERMINATION OF CULTURAL INTELLIGENCE AND INTERCULTURAL SENSITIVITY LEVELS OF THE STUDENTS
815002 YÜKSEKÖĞRETIM KURUMLARI- YEREL KAMU OTORITESI ORTAKLIĞI (TURIZM HAFTASI KAPSAMINDA YEREL TARIH ÇALIŞMASI- TARAKLI ÖRNEĞI)
897836 STRESS PERCEIVED BY THE STUDENTS TAKING INTERNAL MEDICINE NURSERY CLASS AND THEIR COPING BEHAVIORS FOR STRESS
933331 EFFECTIVENESS OF PERCEIVED USABILITY IN THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM ON USER SATISFACTION: STRUCTURAL EQUATION MODELİNG WITH R
414691 GERÇEK YAŞAM TEMELLİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMININ İLKOKUL 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL YETERLİK VE OKULA UYUM BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
410836 METIN VE VIDEO FORMATLI ÖĞRENME GÜNLÜKLERININ OKUL DENEYIMI DERSI KAPSAMINDA İNCELENMESI
591784 ENHANCING QUALITY IN HIGHER EDUCATION THROUGH INTERNATIONAL COLLABORATION: PROJECT MENTORESS
336459 INTERNAL AND EXTERNAL INTERACTIONS OF ENTREPRENEURIAL EDUCATION ECOSYSTEMS OF UNIVERSITIES: A STUDY AT TURKISH UNIVERSITIES
403308 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE FARKLILIKLAR
485811 CLASSDOJO: DIJITAL SINIF YÖNETIM PROGRAMININ ÖĞRENCI-VELI VE ÖĞRETMEN ÜZERINDEKI ETKILERI
537895 HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI HAZIRLAMADA DIŞ PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ
754716 6. SINIF FEN BILIMLERI DERSINDE DOLAŞIM SISTEMI KONUSUNUN KAVRAM KARIKATÜRÜ TEKNIĞI ILE ÖĞRETILMESININ ÖĞRENCI BAŞARISINA ETKISININ İNCELENMESI
753911 2010-2017 YILLARI ARASINDA MATEMATİK, FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ BÖLÜMLERİNİN ÜNİVERSİTE SINAVLARINDAKİ KONTENJAN-YERLEŞEN ÖĞRENCİ DURUMU
511812 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜ 2017-2018 GÜZ YARI YILINDA TERCİH EDEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN PROFİLİ VE TERCİH NEDENLERİ
240965 TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN RESEARCHGATE AÇISINDAN GÖRÜNÜRLÜĞÜ (2000 YILINDAN SONRA KURULAN)
629020 TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN RESEARCHGATE GÖRÜNÜRLÜK ANALİZİ (2000 YILINDAN ÖNCE KURULAN)
572710 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ FIZIK LABORATUVARI KAYGILARI, TUTUMLARI VE ÖZ-YETERLIK İNANÇLARI ARASINDAKI İLIŞKI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA: YAPISAL EŞITLIK MODELLEMESI
266012 DETERMINATION OF SATISFACTION LEVELS OF HAKKARI UNIVERSITY STUDENTS
589665 21. YÜZYIL OKULLARINDA EĞITIM ORTAMLARININ TASARIMI
538287 BOLOGNA SÜRECININ UNUTULAN YÜZÜ: SOSYAL BOYUT
847675 HISTORICAL TRANSFORMATION OF FOREIGN POLICIES IN INTERNATIONAL SYSTEM: EXAMPLE OF TURKEY’S AFRICAN POLICIES AND IT’S ROLE IN HIGHER EDUCATION
224212 ARTIRILMIŞ GERÇEKLIĞIN SOSYAL MEDYADA YANSIMALARI: AVATARLAR ARACILIĞIYLA İLETIŞIM
221726 INCIDENTAL LEARNING OR INTENTIONAL LEARNING: A COMPROMISING AND COMPLEMENTARY ACCOUNT
557363 LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
471182 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SEÇMELİ YÖNTEMİN KULLANIMI
525806 ISSUES AND SUGGESTIONS ON ENGLISH LANGUAGE TEACHING AT MONE PRIMARY SCHOOLS
727139 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK KAYGILARININ BELİRLENMESİ
223968 ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİ YETERLİK İNANÇLARI
835204 ÖĞRETMEN ADAYLARININ LEGO ROBOTIK ÖĞRETIM, ARTIRILMIŞ GERÇEKLIK VE TERS YÜZ EDILMIŞ SINIF KAVRAMLARINA İLIŞKIN METAFORIK ALGILARI
671695 ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
119855 TÜRKIYE'DE PARAZITOLOJI ALANINDA YAPILAN LISANSÜSTÜ TEZLERIN PROFILI
612030 MESLEK YÜKSEKOKULU BILGISAYAR TEKNOLOJILERI BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ BILIŞIM BECERILERININ SEKTÖR AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI
692611 TÜRKİYE’DE BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ: İÇERİK ANALİZİ
207286 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE VLOG KULLANIMI: BİR DURUM ÇALIŞMASI
468634 A SUGGESTED BLENDED ACCENT TRAINING PROGRAM TO INCREASE EFL STUDENTS' AWARENESS OF WORLD ENGLISHES: WHAT DO STUDENTS THINK?
454205 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖZELİNDE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNİN TERCİH EDİLİRLİĞİ